Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Türkiye'de Eğitim Alanında Artırılmış Gerçeklikle İlgili Yapılan Tezlerin İncelenmesi

Yüksel, Özge; Kaya, Erdem


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.48146/odusobiad.831564", 
 "abstract": "<p>Bu ara\u015ft\u0131rmada, e\u011fitim alan\u0131nda art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger&ccedil;eklik teknolojisini konu alan T&uuml;rkiye&rsquo;de haz\u0131rlanm\u0131\u015f y&uuml;ksek lisans ve doktora tezlerinin dok&uuml;man analizi y&ouml;ntemiyle incelenerek, art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger&ccedil;eklik konusundaki mevcut durumun ve e\u011filimlerin ortaya &ccedil;\u0131kar\u0131lmas\u0131 ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu kapsamda, Y&uuml;ksek&ouml;\u011fretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Taban\u0131&rsquo;nda eri\u015fim izni verilmi\u015f olan 27 lisans&uuml;st&uuml; tez &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya d&acirc;hil edilmi\u015ftir. Ara\u015ft\u0131rma tarama modelinde desenlenmi\u015f olup veriler dok&uuml;man analizi y&ouml;ntemiyle taranm\u0131\u015ft\u0131r. Ara\u015ft\u0131rmaya d&acirc;hil edilen &ccedil;al\u0131\u015fmalar ara\u015ft\u0131rman\u0131n yay\u0131n y\u0131l\u0131, t&uuml;r&uuml; (y&uuml;ksek lisans - doktora), &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131, hedef grubu, dili, yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 &uuml;niversite, y&ouml;ntemi, &ouml;rneklem b&uuml;y&uuml;kl&uuml;\u011f&uuml;, duyusal uyaran\u0131, g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme t&uuml;r&uuml; ve ba\u011f\u0131ml\u0131 de\u011fi\u015fkeni olmak &uuml;zere 11 kategoride incelenmi\u015ftir. Tarama sonucunda elde edilen veriler ile yap\u0131lan &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n e\u011filimlerini belirlemek i&ccedil;in istatistiki i\u015flemler yap\u0131larak frekans ve y&uuml;zde de\u011ferleri hesaplanm\u0131\u015ft\u0131r ve yorumlanm\u0131\u015ft\u0131r. Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rma sonucunda e\u011fitim alan\u0131nda art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger&ccedil;eklik konusunda yap\u0131lan &ccedil;al\u0131\u015fma say\u0131s\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131, en fazla &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n Fen Bilgisi dersinde yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, en fazla se&ccedil;ilen ara\u015ft\u0131rma y&ouml;nteminin karma y&ouml;ntem, hedef grup olarak ortaokul &ouml;\u011frencileri ve &ouml;rneklem b&uuml;y&uuml;kl&uuml;\u011f&uuml; olarak da 51-100 say\u0131 aral\u0131\u011f\u0131n\u0131n tercih edildi\u011fi sonucuna ula\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ayr\u0131ca, g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leyici t&uuml;r&uuml; a&ccedil;\u0131s\u0131ndan tabletlerin daha fazla kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131, yo\u011fun olarak g&ouml;rme duyusuna hitap eden uygulamalar\u0131n geli\u015ftirildi\u011fi ve art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger&ccedil;ekli\u011fin &ouml;\u011frenme etkisinin en &ccedil;ok ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ba\u011f\u0131ml\u0131 de\u011fi\u015fkenin akademik ba\u015far\u0131 oldu\u011fu g&ouml;r&uuml;lmektedir. Ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonunda, art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger&ccedil;eklik konusunda &ccedil;al\u0131\u015fmalar yapan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lara ve uygulama geli\u015ftiricilere &ouml;nerilerde bulunulmu\u015ftur.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Y\u00fcksel", 
   "given": " \u00d6zge"
  }, 
  {
   "family": "Kaya", 
   "given": " Erdem"
  }
 ], 
 "container_title": "OD\u00dc Sosyal Bilimler Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi", 
 "id": "155", 
 "issue": "1", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    3, 
    27
   ]
  ]
 }, 
 "page": "263-279", 
 "title": "T\u00fcrkiye'de E\u011fitim Alan\u0131nda Art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f Ger\u00e7eklikle \u0130lgili Yap\u0131lan Tezlerin \u0130ncelenmesi", 
 "type": "article-journal", 
 "volume": "11"
}
3
3
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 3
İndirme 3
Veri hacmi 1.3 MB
Tekil görüntülenme 3
Tekil indirme 3

Alıntı yap

Paylaş