Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Geri Kazanılmış Pamuklu Kumaş Özelinde Tekstil Heykele Güncel Yaklaşımlar

Arabalı Koşar, Sevim Tuğba


JSON

{
 "conceptrecid": "158", 
 "created": "2021-04-30T23:38:22.060611+00:00", 
 "doi": "10.48146/odusobiad.871306", 
 "files": [
  {
   "bucket": "0e7fbe14-b0e2-4065-9ee1-9445ef127e72", 
   "checksum": "md5:d8c15e0371905afdbe14ea8c6a1f064c", 
   "key": "Sevim Tu\u011fba Arabal\u0131 Ko\u015far-Geri Kazan\u0131lm\u0131\u015f Pamuklu Kuma\u015f \u00d6zelinde Tekstil Heykele G\u00fcncel Yakla\u015f\u0131mlar.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/0e7fbe14-b0e2-4065-9ee1-9445ef127e72/Sevim%20Tu%C4%9Fba%20Arabal%C4%B1%20Ko%C5%9Far-Geri%20Kazan%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20Pamuklu%20Kuma%C5%9F%20%C3%96zelinde%20Tekstil%20Heykele%20G%C3%BCncel%20Yakla%C5%9F%C4%B1mlar.pdf"
   }, 
   "size": 897052, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 159, 
 "links": {
  "badge": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.48146/odusobiad.871306.svg", 
  "bucket": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/0e7fbe14-b0e2-4065-9ee1-9445ef127e72", 
  "doi": "https://doi.org/10.48146/odusobiad.871306", 
  "html": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//record/159", 
  "latest": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//api/records/159", 
  "latest_html": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//record/159"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u00c7ukurova \u00dcniversitesi", 
    "name": "Arabal\u0131 Ko\u015far, Sevim Tu\u011fba", 
    "orcid": "0000-0003-1320-5649"
   }
  ], 
  "description": "<p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde &ldquo;plastik sanatlar&rdquo; kavram\u0131 yerini &ccedil;ok daha geni\u015f kapsaml\u0131 &ldquo;g&ouml;rsel sanatlar&rdquo; kavram\u0131na b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131r. Tekstil Sanat\u0131 ve sonras\u0131nda Lif Sanat\u0131 da 60&rsquo;l\u0131 y\u0131llardan itibaren i&ccedil;erdi\u011fi plastik olanaklar dahilinde g&ouml;rsel sanatlar alan\u0131na girmeyi ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131r. Tekstil malzemelerinin hacimli eserlerde kullan\u0131lmas\u0131yla ba\u015flayan bu s&uuml;re&ccedil;te, tekstil sanat\u0131nda resim sanat\u0131n\u0131n temel estetik unsurlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra heykel sanat\u0131n\u0131n temel sanat unsurlar\u0131ndan da yararlan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Y&uuml;zeysel tekstillerden boyutlu tekstillere ge&ccedil;i\u015fte sanat&ccedil;\u0131lar\u0131n yeni malzeme, teknik ve bi&ccedil;im aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131n da etkisiyle, &ccedil;al\u0131\u015fma formlar\u0131nda yenilik&ccedil;i yakla\u015f\u0131mlar geli\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 ve bunu yaparken de heykelin fiziksel y&ouml;n&uuml;n&uuml; kulland\u0131klar\u0131n\u0131 s&ouml;ylemek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. 1960&rsquo;da Claes Oldenburg&rsquo;un &ldquo;Yumu\u015fak Heykel&rdquo; olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve heykelin malzeme da\u011farc\u0131\u011f\u0131n\u0131 geli\u015ftiren bu yeni form anlay\u0131\u015f\u0131 da bu duruma &ouml;rnek te\u015fkil etmektedir. 60&rsquo;l\u0131 y\u0131llar ve sonras\u0131nda sanat&ccedil;\u0131lar, &uuml;retimlerinde malzemelerin fiziksel &ouml;zelliklerini sorgulam\u0131\u015f ve disiplinler aras\u0131 etkile\u015fimlerde kullanm\u0131\u015flard\u0131r. 20. ve 21. y&uuml;zy\u0131lda sanat dallar\u0131nda meydana gelen de\u011fi\u015fiklikler, sanat formlar\u0131n\u0131n melezle\u015fmesine ve farkl\u0131 nesnelerle &uuml;retilen yeni sanatsal yorumlara a&ccedil;\u0131k hale gelmi\u015ftir. Tekstil bug&uuml;n geleneksel kullan\u0131m ve uzmanl\u0131k alanlar\u0131n\u0131n &ouml;tesinde yarat\u0131c\u0131 yeni alanlar a&ccedil;makta, geleneksel malzeme ve tekniklerle yap\u0131lan yarat\u0131c\u0131 ve yenilik&ccedil;i m&uuml;dahaleler tekstillere g&uuml;ncel sanatsal kimlikleri kazand\u0131rmaktad\u0131r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131 gerekli literat&uuml;r taramas\u0131 yap\u0131ld\u0131ktan sonra, elde edilen bilgiler sentezinde heykel ve tekstil disiplinlerinin ili\u015fkilerine yeni bir \u0131\u015f\u0131k tutmakt\u0131r. 21. y&uuml;zy\u0131lda tekstil malzeme ve tekniklerinin ifade edilme y&ouml;ntemlerinin incelendi\u011fi &ccedil;al\u0131\u015fmada, kuma\u015f ile olu\u015fturulan tekstil heykellerde pamuklu kuma\u015f &ouml;zelinde ara\u015ft\u0131rma yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Veri toplaman\u0131n ilk a\u015famas\u0131, tekstil heykel eserlerinde pamuklu ve do\u011fal renk kuma\u015f kullanan sanat&ccedil;\u0131lar\u0131 belirlemek olmu\u015ftur. Belirlenen alt\u0131 sanat&ccedil;\u0131n\u0131n tekstil heykelleri ile s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lan &ccedil;al\u0131\u015fmada, sanat&ccedil;\u0131lar\u0131n eserlerinde; kuma\u015f\u0131n iki boyutlu y&uuml;zeyden &uuml;&ccedil; boyutlu plastik yap\u0131ya d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;m s&uuml;reci incelenmi\u015ftir. Pamuklu kuma\u015flar &ouml;zelinde analiz edilen eserlerin eski ve art\u0131k malzemelerden olu\u015fturuldu\u011fu tespit edilerek, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik kavram\u0131na da &ouml;rnek te\u015fkil etti\u011fi saptanm\u0131\u015ft\u0131r. Nitel ara\u015ft\u0131rma y&ouml;ntemlerinden biri olan eser analizi y&ouml;ntemine ba\u015fvurularak, literat&uuml;r tarama y&ouml;ntemiyle sanat&ccedil;\u0131lar\u0131n sanatsal s&ouml;ylem olu\u015fturan eserlerinin birbiriyle ili\u015fkili bi&ccedil;imsel yap\u0131lar\u0131, ortak kullan\u0131lan malzemeleri, teknik &ouml;zellikleri ve anlamsal ili\u015fkileri irdelenmi\u015ftir.</p>", 
  "doi": "10.48146/odusobiad.871306", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "1", 
   "pages": "287-302", 
   "title": "OD\u00dc Sosyal Bilimler Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi", 
   "volume": "11"
  }, 
  "keywords": [
   "Tekstil Sanat\u0131", 
   "Yumu\u015fak Heykel", 
   "Pamuklu Kuma\u015f", 
   "Geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm", 
   "S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilirlik"
  ], 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2021-03-27", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "159"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "158"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   {
    "main": "SOSYAL_BESERI_BILIMLER", 
    "sub": "EV_EKONOMISI"
   }
  ], 
  "title": "Geri Kazan\u0131lm\u0131\u015f Pamuklu Kuma\u015f \u00d6zelinde Tekstil Heykele G\u00fcncel Yakla\u015f\u0131mlar"
 }, 
 "owners": [
  17
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 1.0, 
  "unique_downloads": 1.0, 
  "unique_views": 6.0, 
  "version_downloads": 3.0, 
  "version_unique_downloads": 3.0, 
  "version_unique_views": 2.0, 
  "version_views": 2.0, 
  "version_volume": 2691156.0, 
  "views": 6.0, 
  "volume": 897052.0
 }, 
 "updated": "2021-04-30T23:38:22.101224+00:00"
}
6
1
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 6
İndirme 1
Veri hacmi 897.1 kB
Tekil görüntülenme 6
Tekil indirme 1

Alıntı yap

Paylaş